top of page

BARN OG FAMILIE

Når foreldre ikke blir enige om hvor et barn skal bo eller hvordan samværets skal fastsettes kan det være lurt å få hjelp av advokat.  Vi har lang og omfattende erfaring med tvistesaker om barn. 

Fast bosted/daglig omsorg
Etter barneloven skal foreldrene som utgangspunkt bli enige seg i mellom om hvor barnet skal bo fast hvis foreldrene ikke bor sammen. Hvis foreldrene ikke blir enige kan det bli en tvist som i noen tilfeller må avgjøres av domstolen. Mange tvister løses mellom partene med hjelp av advokater. Vi gir råd underveis, drøfter forskjellige muligheter, forhandler med motparten og lager avtaler om bosted og samvær.

 

Hvis det er nødvendig at domstolen må ta avgjørelsen bistår vi med å ta ut stevning for tingretten og møter sammen med klienten i retten. Som regel vil det bli oppnevnt en sakkyndig psykolog som bistår dommeren i det første møtet i retten, og videre i saken hvis det er ønskelig. 

I saker om hvor barnet skal bo (hvem som skal ha daglig omsorg), er det barnets beste som er avgjørende. Det kan være en vanskelig oppgave å fastslå hva som er barnets beste, og det er viktig at vi i saksforberedelsen jobber med å finne de gode argumentene for vår sak og forbereder oss på motpartens argumentasjon. 

Samvær
Den som barnet ikke bor sammen med skal ha samvær med barnet. Det er en rettighet både barnet og samværsforelderen har. I noen spesielle tilfeller kan det være aktuelt at det ikke er samvær en periode, for eksempel pga vold eller mishandling. 

Vi bistår mange med å lage samværsordninger og samværsavtaler. Får man ikke til frivillige avtaler, må domstolen fastsette samværet. 

Foreldreansvar
Foreldrene til barnet har som regel foreldreansvaret sammen selv om de ikke bor sammen. Foreldreansvar innebærer en plikt til å sørge for at barnet blir ivaretatt på en god måte, samt ta viktige beslutninger på barnets vegne i personlige forhold. Har man foreldreansvar er man også verge for barnet. I noen tilfeller kan foreldre fratas foreldreansvaret, for eksempel fordi de misbruker ansvaret. 

bottom of page