top of page
Search

Arv og uskifte for samboere

Av advokat Linn Bugge


Hele 30 % av de som lever i et samliv er samboere, og tendensen er stigende, ifølge tall fra SSB. For samboere er det derfor særlig viktig å ha kjennskap til sin arverettslige stilling for å kunne sikre hverandre økonomisk og planlegge for fremtiden.


Samboerskap har mange likhetstrekk med ekteskapet som samlivsform - likevel har samboere et svakere arverettslig vern enn hva som gjelder for ektefeller. Samboere har blant annet ikke samme arverett som ektefeller og ikke samme rett til å sitte i uskifte. Dette er det mange som ikke er klar over.

Samboere har et svakere arverettslig vern enn hva som gjelder for ektefeller.

Oversikt over hovedreglene om arv og uskifte for samboere:


Skille mellom samboere med og uten felles barn

Arveloven skiller gjennomgående mellom samboere med felles barn og samboere uten felles barn. Samboere uten felles barn har det svakeste arverettslige vernet. Dersom samboere uten felles barn ikke har tilgodesett hverandre i et testament, arver de ikke hverandre. Dette gjelder uavhengig av samboerforholdets varighet.


Arverett for samboere med felles barn

Samboere med felles barn har en lovbestemt rett til arv etter hverandre på inntil 4 ganger folketrygdens grunnbeløp (G). Dette utgjør ca. kr. 425.596,- per 1. mai 2021 og går foran barnas rett til pliktdelsarv i de tilfeller hvor dødsboet ikke gir dekning for begge deler.

Arveretten kan på visse vilkår utvides eller innskrenkes i et testament.

Adgangen til å utvide arveretten ved testament begrenses av regler for pliktdelsarv til livsarvinger. Livsarvinger er arvinger i direkte nedstigende linje fra avdøde som barn og barnebarn. 2/3 av dødsboet er pliktdelsarv og kan ikke testamenteres bort. Pliktdelsarven er likevel ikke større enn 15 G til hvert av barna eller hvert barns linje. Dette betyr at arveretten til en samboer som hovedregel kan utvides inntil 1/3 av dødsboet.

Ved begrensning av arveretten er det et vilkår at lengstlevende samboer har fått kunnskap om testamentet før førstavdødes bortgang.


Arverett for samboere uten felles barn

Samboere som ikke har felles barn, har ikke en lovbestemt arverett etter hverandre. For at samboere uten barn skal arve hverandre, må dette bestemmes i et testament.

Har samboerne særkullsbarn (barn fra tidligere forhold), begrenses testasjonsmulighetene av reglene for pliktdelsarv. Har samlivet vart sammenhengende i fem år eller mer, kan en samboer likevel fastsette i testament at den andre samboeren skal ha rett til arv opptil 4 G som går foran særkullsbarnas rett til pliktdelsarv.

En barnløs samboer står fritt til å testamentere bort hele eller deler av formuen til sin samboer eller til andre.


Samboere som ikke har felles barn, har ikke en lovbestemt arverett etter hverandre.

Uskifterett for samboere

Uskifte betyr at arveoppgjøret for de eiendeler som uskifteboet omfatter utsettes til et senere tidspunkt. Lengstlevende samboer som sitter i uskifte råder som utgangspunkt som en eier, og kan innenfor de begrensninger som arveloven oppstiller, bruke og forbruke av de midler som uskifteboet omfatter.

Det er viktig å merke seg at ved å overta boet uskiftet blir lengstlevende samboer ansvarlig for avdødes forpliktelser. I motsetning til hva som gjelder for ektefeller er samboeres lovbestemte utskifterett begrenset til bestemte eiendeler. Uskifteretten omfatter felles bolig og innbo og fritidsbolig med innbo som har tjent til felles bruk. Ettersom samboeruskifte som utgangspunkt ikke omfatter hele boet, kan lengstlevende risikere å overta gjeldsansvar knyttet til eiendeler som ikke inngår i uskifteboet. Lengstlevende samboer bør derfor vurdere å avklare omfanget av gjeldsansvaret før uskifte etableres.

Ved testament kan uskifteretten utvides eller innskrenkes. Samboere med felles barn kan fastsette i testament at lengstlevende samboer skal ha rett til å sitte i uskifte med flere eller færre eiendeler enn det som følger av loven. Arvingene kan også samtykke til at uskifteretten utvides. Dersom uskifteretten begrenses, skal den berørte samboeren ha fått kunnskap om testamentet før dødsfallstidspunktet.

Felles barn er et absolutt vilkår for samboeres rett til uskifte. Hadde avdøde i tillegg særkullsbarn, må disse samtykke til uskifte.

Samboere uten felles barn har ikke adgang til å sitte i uskifte – verken om det gis samtykke eller fastslås i testament. I praksis opplever vi likevel at det er inntatt bestemmelser om uskifte i testamenter til samboere uten felles barn – bestemmelsene vil ikke være gyldig og dødsboet skal skiftes.

Samboere som er barnløse eller kun har særkullsbarn, kan likevel ved testament gi hverandre rettigheter som ivaretar flere av de samme hensyn som uskifteretten er ment å ivareta – forutsatt at pliktdelsreglene ikke stenger for dette.


***

Har du spørsmål knyttet til testament, arv og uskifte, kan en av våre erfarne advokater hjelpe deg. Våre advokater kan gjennomgå formuesforhold og testasjonsmuligheter og vurdere hvilke løsninger som i størst mulig grad vil sikre økonomien ved et dødsfall.

bottom of page