top of page
Search

Kan du endre arbeidsoppgavene til ansatte?

Kan arbeidsgiver endre arbeidsoppgavene til den ansatte vesentlig – uten samtykke?


Arbeidsgiver utøver eierfunksjoner i virksomheten. Gjennom denne funksjonen har arbeidsgiver rett til å lede, fordele og kontrollere arbeidet i virksomheten. Det kaller vi arbeidsgivers styringsrett. Styringsretten er en ulovfestet rett, men er likevel begrenset av lov og avtaleverk.


Endres grunnpreget i stillingen vesentlig er arbeidsgiver utenfor sin styringsrett.

Ved en ansettelse av en arbeidstaker skal det utformes en arbeidskontrakt. Arbeidskontrakten skal innhold en stillingsbeskrivelse, jf. arbeidsmiljøloven § 14-6 første ledd bokstav c.

Arbeidsgiver har rett til å bestemme hva arbeidstaker skal gjøre, men arbeidsgiver kan ikke endre stillingen akkurat som han vil. Endres grunnpreget i stillingen vesentlig er arbeidsgiver utenfor sin styringsrett. Arbeidsgiver kan f. eksempel ikke frata en regnskapsmedarbeider alle sine oppgaver og sette ham/henne til å male hus på heltid uten arbeidstakers samtykke. I et slikt tilfelle må arbeidsgiver gi arbeidstakeren en oppsigelse med eventuelt tilbud om en ny stilling. Dette kaller vi en endringsoppsigelse. Hva som skal til for å si at en stilling bli endret vesentlig, slik at det er nødvendig med en endringsoppsigelse må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle.


De vanlige kravene til saksbehandling og formkrav ved en oppsigelse gjelder også ved endringsoppsigelse. Arbeidsgiver må ha en saklig grunn til å gi en ansatt en endringsoppsigelse, og den skal være begrunnet enten i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold.


Hvis arbeidsgiver ensidig endrer grunnpreget i stillingen vesentlig uten å involvere arbeidstaker kan det være en kime til konflikt. Blir det tvist kan saken ende i domstolen. Det er arbeidsgiver som har bevisbyrden i disse sakene. Arbeidstaker kan ha rett på få opprinnelig stilling tilbake med erstatning både for økonomisk tap og ikke-økonomisk tap der arbeidsgiver har handlet utenfor sin styringsrett.

Skulle arbeidsgivere og arbeidstakere ha spørsmål om dette temaet, er det bare å ta kontakt med Advokatfirma Lohne og Krokeide AS.Advokat Hans Mikkel Herberg

bottom of page