top of page

STRAFFERETT 

Våre advokater har lang og bred erfaring innen strafferetten. Vi bistår jevning som forsvarere (to av våre advokater er faste forsvarere ved Gjøvik tingrett og Eidsivating lagmannsrett) og bistandsadvokater i straffesaker.

Dersom du er mistenkt/siktet i en straffesak har du rett til å la deg bistå av en forsvarer på et hvert trinn av saken. Du velger selv hvem du vil la deg bistå av. Det er viktig at du tar kontakt med en advokat så tidlig som mulig i saken. Vi kan bistå med råd under etterforskingen, bistå under avhør, kontrollere politiet arbeid i saken, fremsette krav om etterforskingsskritt, innhente sakens dokumenter og for øvrig ivareta dine interesser. I saker av mer alvorlig karakter vil du ha krav på at det offentlige dekker utgiftene til forsvare allerede under etterforskingen. 

Du vil ellers krav på å få oppnevnt en forsvarer på det offentliges bekostning blant annet i følgende tilfeller:

 • I alle saker når særlige grunner taler for det, herunder at siktede har nedsatt funksjonsevne eller er i en annen fysisk eller psykisk tilstand som tilsier at det er et særskilt behov for forsvarer

 • Som tiltalt i en straffesak (unntak for ikke vedtatte forelegg, kjøring i påvirket tilstand, kjøring uten gyldig førerkort og rene inndragningssaker) 

 • Ved tilståelsesdom dersom det er spørsmål om å idømme fengsel i mer enn 6 måneder 

 • Ved bevisopptak forut for hovedforhandling dersom du vil ha krav på offentlig forsvarer under hovedforhandlingen

 • Ved pågripelse straks det er klart at du ikke vil bli løslatt innen 24 timer etter pågripelsen (innen 12 timer for personer under 18 år) 

 • Ved varetektsfengsling

 • Der siktede var under 18 år på handlingstidspunktet og det er spørsmål om å idømme ubetinget frihetsstraff, samfunnsstraff​ eller ungdomsstraff

 • I saker der siktede skal varsles om tilrettelagt avhør etter straffeprosessloven § 239b

 • I saker om besøksforbud i eget hjem eller der grunnlaget for besøksforbudet er mulig overtredelse av familievoldsbestemmelsen

Dersom du har vært utsatt for en alvorlig straffbar handling har rett til gratis bistand av en advokat for å vurdere forhold av betydning for anmeldelse og videre i forbindelse med eventuell inngivelse av anmeldelse til politiet. Velger du å politianmelde forholdet, har du rett til bistandsadvokat betalt av det offentlige. Bistandsadvokaten vil ivareta dine interesser under etterforskingen og i en eventuell senere straffesak. Under etterforskingen vil bistandsadvokaten bistå deg i forbindelse med avhør og øvrig kontakt med politiet. Bistandsadvokaten vil følge opp politiets arbeid med saken og holde deg løpende orientert om utviklingen. Det kan også være aktuelt å fremsette begjæring om besøksforbud, voldsalarm og hemmelig adresse. I forbindelse med straffesaken vil bistandsadvokaten bistå deg under forberedelsene, støtte deg under din forklaring for retten og fremsette erstatningskrav på dine vegne.  

Retten til å få oppnevnt bistandsadvokat gjelder for følgende sakstyper:

 • Brudd på oppholds- eller kontaktforbud

 • Tvangsekteskap

 • Menneskehandel

 • Mishandling i nære relasjoner (familievold)

 • Kjønnslemlestelse

 • Voldtekt, herunder grovt uaktsom voldtekt

 • Misbruk av stilling, avhengighetsforhold, tillitsforhold til å begå seksuelle overgrep

 • Seksuelle overgrep ved utnyttelse av noens psykiske lidelse/utviklingshemming

 • Seksuelle overgrep ved utnyttelse av person under 18 år i en særlig sårbar livssituasjon 

 • Seksuell omgang med innsatte mv. i institusjon

 • Voldtekt av barn under 14 år

 • Seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år

 • Seksuell handling med barn under 16 år

 • Incest eller seksuell omgang mellom andre nærstående

 • Andre saker hvor det er grunn til å tro at fornærmede som følge av handlingen får betydelig skade på kropp eller helse

bottom of page